Valikko Sulje

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Tämä on MABCO Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

 

Viimeisin muutos 24.1.2022.

 Rekistereiden pitäjä

MABCO Oy, Suppaantie 87, 41330 VIHTAVUORI

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Sami Liiri, sami.liiri@mabco.fi, +358 40 454 5912

MABCO Oy ei ole velvollinen nimeämään yrityksen toimintaan erikseen tietosuojavastaavaa.

 

Rekistereiden nimet

MABCO Oy Asiakas-, myynti- ja markkinointirekisteri

MABCO OY Asiakastoimeksiantoihin liittyvät rekisterit

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MABCO OY Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi potentiaalisille asiakkaille sekä asiakkaille palveluna tuotettavien kehityspalveluiden toteutukseen sekä analyysien, tutkimusten, arviointien ja kartoitusten toteutukseen ja tulosten raportointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

 • Yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten työtehtävä, liiketoimintayksikkö
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot, www-sivujen osoitteet
 • Osallistumis- ja käyttäjätiedot MABCO Oy:n toteuttamiin kehitystoimeksiantoihin palveluihin liittyen
 • Asiakassuhteeseen hoitamiseen liittyvät tiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset tietojen käsittelyyn liittyen
 • Tunnistetiedot verkkopalvelussa yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

MABCO Oy säilyttää henkilötietoja Asiakasrekistereissä, kunnes asiakkaan kanssa olevan asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Tarjouksen ja sopimuksen osalta 10 vuotta tarjouksen jättämisen päivästä tai 10 vuotta viimeisestä kontaktista ja toimeksiantojen osalta tiedot anonymisoidaan toimeksiannon päätyttyä tai viimeistään 3 vuoden päästä toimeksiannon päättymisestä (jos tiedolle on käyttöä toimeksiantoon liittyvissä jatkokehityshankkeissa).

 

Säännönmukaiset tietolähteet

MABCO Oy:ssä käytettävät henkilötiedot saadaan asiakkaan yhteyshenkilöltä ja henkilöltä itseltään. Lisäksi

asiakas-/henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta tai yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä ja palveluista. Näiden tietojen keräys tapahtuu käytössämme olevilla verkkoteknologioilla, kävijöiden oman toiminnan seurauksena ja kolmannen osapuolen palveluilla / tietolähteistä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MABCO ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa. MABCO Oy rekisterin tietoja säilytetään ainoastaan EU:n tai Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne MABCO Oy:n valtuuttamat henkilöt, joilla työnsä

puolesta on siihen oikeus. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä sekä kaksivaiheisen varmennuksen. MABCO Oy:llä ja rekistereitä käyttävillä käsittelijöillä on aina voimassa olevat keskinäiset salassapitosopimukset.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Tietoja luovutettaessa tarkistetaan vastaanottajan henkilöllisyys.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

 

Yhteydenottaminen tietosuoja-asioiden hoitamiseksi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä

tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä MABCO Oy:n:

 • MABCO Oy:n alla olevalla yhteydenotto lomakkeella
 • Postitse: MABCO Oy, Suppaantie 87, 41330 VIHTAVUORI

MABCO Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn

henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

  Yhteystiedot

  Haluan lisätietoa tai ilmoittaa seuraavista MABCOn rekistereihin liittyvistä asioista:

  Itseäni koskevat tiedot rekistereissäSuoramarkkinointi kieltoTietojen poistaminen rekistereistäMuu tietosuojaan tai rekistereihin liittyvä asia

  Lisätietoja